NIJS

Tsjek út

NIJS

Bakkerij Braaksma giet neist goud ek foar grien. Nijskjirrich nei hoe at dit sit? Klik dan hjir!

BOUFAK OANPAST IEPENE


Yn de 
boufak binne wy oanpast iepene. De boufak rint dit jier fan 26 july 2021 oantemei 15 augustus 2021.

De oanpaste dagen en tiiden, fan ús winkel en bakkerij, binne as fjolgt: woansdei oantemei sneon fan 08.00 oan't 15.00 oere.


De tillefoan nimme wy, op dagen/mominten dat wy ticht binne net oan en bestellingen wurde pas ferwurke at wy wer iepen binne. 


Lid  Bakery Sweets Center


Ambachtelijke Bakkerij Braaksma is fanôf hjoed (aspirant)lid fan it Bakery Sweets Center


Stikje út it artikel:
"Terwijl Aaldert de bakkerij runt, houdt Hiltje zich bezig met de administratie, personeel, de webshop die afgelopen oktober is gelanceerd en alle andere zaken. Zoals het contact met de scholen als het gaat om stagiaires. Dat is ook hoe ze bij Bakery Sweets Center terechtkwam. “Ik volgde dit collectief al een tijdje, maar toen stagiaires er ook mee kwamen, dacht ik: nu moeten we er zeker meer van weten.”

Mear lêze oer dizze gearwurking? Klik dan op ûndersteande link:

https://bakerysweetscenter.nl/bakkerij-braaksma-ook-in-het-mkb-zijn-er-grote-verschillen/

GOUDEN BEKRONING


Op 5 novimber 2020 hat ús bakkerij it "bekroond met goud" behelle op de folgjende produkten: Sûkerbôle, Pipernúten, Spekulaas en Hjerstkoeke.

Op 25 novimber 2020 hat ús bakkerij it "bekroond met goud" behelle. Dit kear foar de: Oaljebollen, Brea en Oranjekoeke.

Yn totaal sân kear goud! Ha jo dizze produkten al preaun?

Mear lêze oer wat dit karmark ynhâld? Sjoch dan op bygeande webside: www.bekroondmetgoud.nl